• ตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ตรวจสอบและสอบทานความเป็นไปได้ของโครงการที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน
  • สอบทานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ก่อนที่จะยื่นเปิดดำเนินการ
  • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ
  • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานทีต้องส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น
    • แบบข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กุมภาพันธ์และกรกฎาคม)
    • แบบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กรกฎาคม)

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting