การตรวจสอบ

 • ตรวจสอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
  • สภาวิชาชีพบัญชี
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – กระทรวงพาณิชย์
 • ตรวจสอบภายใน ตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง
 • ตรวจสอบสถานะภาพของกิจการก่อนการซื้อขายกิจการ 
 • ตรวจสอบบัญชีของกิจการที่เตรียมยื่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ตรวจสอบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น
  • ตรวจสอบวงจรรายรับ-รายจ่าย
  • ตรวจสอบวงจรการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
  • ตรวจสอบประเด็นที่อาจจะเกิดการทุจริต
  • ตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงเหลือ เช่น ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  • ตรวจสอบระบบ IT (IT Audit)

ภาษีอากร

 • Transfer pricing
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • อากรแสตมป์
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีมรดก และภาษีการให้
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ภาษีโรงเรือน

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting