บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และจดจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยยึดหลักการในการดำเนินธุรกิจ "คิดและทำอย่างมีเหตุผลตามหลักการบัญชี บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ" เพราะเราเชื่อว่าความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและภาษีอากร คือเครื่องมือที่ดีที่สุดของลูกค้า

การทำบัญชี ไม่ใช่แค่ลงบัญชีตามเอกสารเท่านั้น หากได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนจากผู้ประกอบการ งบการเงินที่ได้ อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และหมดความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้งบการเงิน

บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการที่ใช้หลักการความถูกต้อง ความครบถ้วน ทั้งด้านภาษีอากรและบัญชี เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ การสังเกต การยืนยันยอด ตามหลักการทำบัญชี

จากประสบการณ์ด้านภาษีอากรและบัญชีมากกว่า 35 ปี ดูแลลูกค้ามากกว่า 500 ราย เราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลลูกค้าอยู่เสมอ

คุณวารี ขันดี
ผู้ตรวจสอบภาษีอากร/ผู้บริหาร/ผู้ก่อตั้งบริษัท

รางวัลและประกาศนียบัตร
และการเป็นวิทยากรให้สถานศึกษา

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักสูตร "การเริ่มต้นสำนักงานบัญชี" พ.ศ. 2547
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ "การทำบัญชีและแบบภาษีในธุรกิจ" พ.ศ. 2554
  • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ "ครูพิเศษให้กับนักเรียนหลักสูตร ทวิภาคี" พ.ศ. 2566

ค่านิยมหลักตามวัฒนธรรมองค์กร

  1. สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส
  2. มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ
  3. ซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นกันเอง
  4. ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา
  5. ใฝ่หาความรู้
  6. ทำงานเต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด

บริการของเทพารักษ์การบัญชี

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านระบบบัญชี และภาษีอากรมาไม่น้อยกว่า 30 ปี มั่นใจได้ถึงความถูกต้องและคุณภาพ

ประเภทธุรกิจบริการที่รับทำบัญชี

จากประสบการณ์ที่หลากหลายและยาวนาน ทำให้เราสามารถบริการครอบคลุมธุรกิจในทุกหมวดหมู่

ทีมงานของเรา

ธัญพิชชา ขันดี (น้องพลอย)
รดาธร ปิยศทิพย์ (ตรี)
อำพร ศรีชา (กะหล่ำ)
ธิดารัตน์ ทาสะโก (แอ้)
รัตนาภรณ์ สารเขียว (แน่)
สมร เติมสวัสดิ์ (หมอน)
พนัสสุดา โมด่านจาก (จูน)
ณานธนัท น้อยนาค (อุ้ม)
ขนิษฐา มาลีลัย (หลิว)
ประภัสสร จันทรเสนา (แนน)
เกศรินทร์ ชิณวงศ์ (เกศ)
กนกอร ถึกมี (ปุ้ย)
ฐาปนี ผลทวี (มด)
จิราวรรณ ทุมวงษ์ (หญิง)
สุวนันท์ พิษณุ (ปิ๊ก)
ศศิภา สนธิเจริญ (เรน)
กนกพร ช้างโต (กิ๊ก)
เฉลิมพร ซอนดอก (พลอย)
เกศสุดา ภูตีกา (ปุ้ม)
กมลชนก แสงพล (ทับทิม)
อัสรา เค้าแก้ว (กิ่ง)
กาญจนา บุญเล็ก (อุ๋ม)
ทัศนีกรณ์ ขาวปลอด (แพร)
นายวิศรุต บุญลอยสง (เก้ง)

" เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้อง "

เทพารักษ์การบัญชี

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting