รับทำบัญชีด้านการบัญชีและภาษีอากร

 • รับปรึกษาและดำเนินการวางรูปแบบของระบบบัญชี และรวมทั้งการออกแบบระบบเอกสารจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายภาษีอากร
 • รับจัดทำรายงานงบการเงิน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และรวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • รับวางแผนภาษีอากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ของกฎหมายทางธุรกิจ
 • รับจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท รวมทั้งนำส่งเงินกองทุนประกันสังคมรายเดือน
 • รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • บริการรับ-ส่งเอกสารประจำเดือน (ไม่-คิดค่าบริการรับ-ส่งเอกสารในจังหวัดสมุทรปราการ)
 • บริการยื่นภาษี (ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด. 3, ภงด. 53,ภพ.30) ยื่นประกันสังคม
 • ทำการบันทึกบัญชีประจำเดือน และแนะนำการทำใบสำคัญแนบเอกสาร และทำสมุดรายวันแยกตามประเภทสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย, มีการบันทึกบัญชีธนาคารและตรวจสอบยืนยันยอดเงินกับธนาคาร, บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (โดยจัดทำตามพระราชบัญญัติการบัญชี)
 • สรุปงบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน)
 • จัดทำงบการเงินกลางปี (ภงด.51) พร้อมบริการนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปี (ภงด.50) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยคิดเฉพาะค่าตรวจสอบบัญชีและเซ็นต์รับรองบัญชีเท่านั้น ไม่คิดค่าปิดบัญชี, ค่าสมุดบัญชีค่าแฟ้มหรือค่าเอกสาร พร้อมบริการนำส่ง ณ กรมทะเบียนการค้า และกรมสรรพากร-9
 • จัดวางระบบบัญชีเพื่อการจัดทำระบบบัญชีภายในที่ถูกต้องได้มาตรฐาน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีใช้บริการการทำบัญชีรายเดือน)
 • ให้คำปรึกษาวางแผนการเสียภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง ตามกฎหมายต่าง ๆ
 • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting