ตรวจสอบบัญชีและขอบเขตบริการ

บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร โดยตรวจสอบตามความต้องการดังนี้

  1. ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินระหว่างกาล Interim Audit
  2. ตรวจสอบภายใน Internal Audit
  3. ตรวจสอบพิเศษ Special Audit
  4. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี

บริษัทมีทีมผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมอันส่งผลให้การบริหารงานกิจการของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแต่ละปี บริษัทจะนำเสนอรายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่อง ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญที่อาจนำมาซึ่ง การทุจริตหรือสูญเสียหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชีพร้อมข้อเสนอแนะ

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี

  1. บริการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชีและการเงิน เช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้ เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  3. จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินกิจการได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรอบหรือไม่เพียงใด กรณีที่มีการเสนอรายงานที่ไม่ปกติ บริษัทฯ จะร่วมปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
  4. บริการพร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรและจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน

อัตราค่าบริการพิจารณาจาก

  • ปริมาณเอกสาร
  • ประเภทธุรกิจ

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting
ปรึกษาเรา