กรณีจดจัดตั้งนิติบุคคล(ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด) เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ประกอบกิจการ ก็ต้องจัดหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ มิฉะนั้นจะมีความผิด และเบี้ยปรับ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

ติดต่อเรา

บริการปรึกษา
ปัญหาทางบัญชี ฟรี!

โทรศัพท์: 02 759 7519-22
มือถือ: 081 866 3368, 081 901 3817, 081 901 3641, 063 848 7556
อีเมล: [email protected]
LINE OA: Thepharak Accounting